Skip to content

 

 

 

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Společnost TESCO SW a.s. si klade za cíl chránit soukromí a osobní údaje Uživatelů při využívání produktů a služeb společnosti, zejména mobilních aplikací (dále jen „Služby“ nebo „Aplikace“) s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, a to zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Čl. 2
Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů

TESCO SW a.s., se sídlem na adrese tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 258 92 533
DIČ: CZ25892533
DIČ k DPH: CZ699000785
zapsaná dne 16. října 2001 pod spisovou značkou B 2530 u Krajského soudu v Ostravě
email: tescosw@tescosw.cz
tel.: (+420) 587 333 333
web: www.tescosw.cz
(dále jen „Správce“)

 Čl. 3
Rozsah zpracování osobních údajů

 1. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“ nebo „Uživatel“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Vzhledem k povaze Služeb může Správce shromažďovat jednak údaje, které Uživatel poskytuje přímo (např. registrací, vytvořením uživatelského účtu) a dále informace, které získává aktivitou Uživatelů při využívání Aplikace.
 3. Údaje, které Správce o Uživatelích zpracovává, závisí na tom, jaké Služby Uživatel používá a na způsobu využívání daných Služeb. Znamená to, že Správce nezpracovává veškeré níže uvedené údaje za všemi níže uvedenými účely, protože zpracování je odvislé od konkrétní Služby (Aplikace) a příslušného smluvního vztahu.
 4. Informace, které Správce shromažďuje při používání Služeb:
 • typ a verze zařízení
 • nastavení zařízení (např. jazykové preference)
 • operační systém
 • číslo verze aplikace
 • informace o interakci zařízení Uživatele se Službami
 • informace o interakci aplikací třetích stran se Službami
 • IP adresa
 • informace o využívání Služeb a o činnostech v Aplikaci
 • zprávy o selhání aktivity v Aplikaci, datum a čas a URL odkaz požadavku
 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 1. Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, citlivé údaje) zpracovává Správce jen v mezích stanovených zákonem a nařízením GDPR, tj. zejména pokud Uživatel udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, resp. zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných Uživatelem apod.

Čl. 4
Právní tituly pro zpracování osobních údajů a účely zpracování osobních údajů

 1. Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu jen pro předem určený účel a jen pro stanovený zákonný titul, kterým může být:
  a) Zpracování osobních údajů se souhlasem Uživatele
  Prostřednictvím souhlasu získává Správce svolení ke zpracování osobních údajů Uživatele pro jeden či více konkrétních účelů. Uživatel má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat.
  b) Splnění smlouvy
  Zpracovávání osobních údajů probíhá pouze za účelem poskytování Uživatelem objednaných Služeb (pro účely uzavření smlouvy a plnění ze smlouvy).
  c) Splnění právní povinnosti
  Pokud zpracování osobních údajů vyplývá z evropské legislativy nebo obecně závazných právních předpisů České republiky.
  d) Oprávněný zájem Správce
  Pokud je zpracování osobních údajů nutné pro oprávněný zájem Správce, nezbytný pro dosažení stanoveného cíle (za předpokladu, že nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody Uživatele při zohlednění přiměřeného očekávání na základě právního vztahu se Správcem).
 1. Rozsah zpracovávaných údajů závisí také na účelu zpracování. Informace, které Správce shromažďuje jsou používány k následujícím účelům:
 • Identifikace smluvní strany
 • Poskytování Služeb
 • Zajišťování funkcionality zvolené Služby
 • Aktualizace a zabezpečení Služeb
 • Údržba Služeb (sledování výpadků Služeb a odstraňování nastalých problémů)
 • Zlepšování, zkvalitňování Služeb (používání dat pro účely statistik a měření, aby Správce zjistil, jak jsou Služby využívány – např. analýza údajů o aktivitách Uživatele v Aplikaci za účelem optimalizace vzhledu)
 • Vývoj nových Služeb (využití dat ohledně způsobu využívání Služeb a modelů chování Uživatelů)
 • Podpora bezpečnosti, integrity a zabezpečení, ochrana před zneužitím a podvody (informace, které má Správce k dispozici jsou používány k ověřování účtů a aktivit, k detekci a k prevenci nežádoucích jevů, ke zkoumání porušení smluvních podmínek či zásad)
 • Komunikace s Uživatelem
 • Naplnění právních povinností
 • Ochrana a vymáhání právních nároků

Čl. 5
Sdílení osobních údajů

 1. Osobní údaje Uživatele mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také dalšími společnostmi v rámci TESSELA HOLDING SE a společnostmi, které jsou s ním spřízněny. Těmto společnostem jsou osobní údaje Uživatelů předávány ke zpracování na základě řádně uzavřených smluv, ve kterých se zavázaly k zajištění náležité ochrany osobních údajů Uživatelů přijetím vhodných opatření technického a organizačního charakteru (zejména pak povinností mlčenlivosti).
 2. Osobní údaje nebudou sdíleny s dalšími společnostmi, organizacemi či jednotlivci (mimo výše uvedené), pokud nedojde k některému z následujících případů:
 • Právní důvody: Osobní údaje sdílí Správce, pokud je to nezbytné za účelem:
  • Dodržení platných právních předpisů.
  • Splnění povinnosti uložené právním předpisem či jiným rozhodnutím (např. předání konkrétních údajů orgánům činným v trestním řízení).
  • Soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy.
  • Zjištění a zabránění podvodům, technickým potížím či bezpečnostním problémům.
  • Ochrany před poškozením práv Správce nebo Uživatele, majetku nebo bezpečnosti Správce a Uživatelů Služeb.
 • Externí zpracování: Osobní údaje poskytuje Správce důvěryhodným smluvním partnerům, aby je mohli pro něj zpracovat na základě pokynů Správce a v souladu se zásadami ochrany soukromí a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení těchto údajů. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely.
 1. K předávání osobních údajů do zemí mimo území EU nedochází. Rovněž tak nejsou osobní údaje předávány mezinárodním organizacím.

Čl. 6
Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 1. Za účelem zajištění požadované míry ochrany práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, přijal Správce vhodná technická a organizační opatření, která zajišťují maximální možnou míru ochrany dat před neoprávněným přístupem či protiprávním zpracováním.
 2. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Čl. 7
Uchovávání osobních údajů
 1. Osobní údaje Uživatelů jsou pro výše uvedené účely zpracovávány jenom v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nezbytnou k jejich dosažení. Osobní údaje jsou zpracovávány zejména po dobu trvání smluvního vztahu, resp. po dobu, po kterou bude Uživatel využívat Služby, anebo do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy, příp. do konce následujícího kalendářního roku po zániku všech hrozících právních nároků, a následně po nezbytnou dobu pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
 2. Osobní údaje, které jsou zpracovávány se souhlasem Uživatelů, jsou uchovávány pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Po odpadnutí zákonného důvodu zpracování, resp. odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů, provede Správce bezodkladně výmaz příslušných osobních údajů.

Čl. 8
Ukončení využívání služeb

 1. Pokud se z jakéhokoliv důvodu Uživatel rozhodne využívání Služeb Správce ukončit, budou data, u nichž neexistuje žádný zákonný důvod pro další uchovávání, kompletně vymazána způsobem znemožňujícím jejich budoucí obnovu.
 2. Některé osobní údaje bude Správce uchovávat i po ukončení využívání Služeb, pokud to bude nutné z legitimního důvodu.

Čl. 9
Souhrn práv Uživatele

 1. Subjekt údajů má následující práva:
 • Právo na přístup k osobním údajům
  Uživatel má právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o něm Správce zpracovává. Správce podá Uživateli na jeho žádost kdykoliv informace o tom, které osobní údaje zpracovává a jakým způsobem.
 • Právo na opravu osobních údajů
  Uživatel má právo požádat Správce o aktualizaci či doplnění osobních údajů, pokud zjistí nepřesnost nebo chce doplnit neúplné osobní údaje.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut“)
  Pokud se Uživatel domnívá, že Správce zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně, má právo požádat Správce o jejich výmaz. Pokud to z nějakého důvodu nebude možné, Správce sdělí Uživateli tento důvod. Tato situace může nastat zejména, pokud Správce údaje zpracovává:
  • pro splnění právní povinnosti
  • v rámci plnění smlouvy, kterou Správce s Uživatelem spolu uzavřeli
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Osobní údaje nebudou dočasně zpracovávány, pokud:
  • Uživatel bude popírat přesnost osobních údajů – do doby ověření, zda jsou údaje správné či nikoliv
  • se zjistí, že je zpracování protiprávní a Uživatel místo výmazu osobních údajů požádá o omezení jejich použití
  • Správce osobní údaje pro zpracování již nepotřebuje, ale Uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • Uživatel vznese námitku proti zpracování – do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Uživatele
 • Právo na informace ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
  Pokud Správce zpracovává osobní údaje Uživatele s jeho souhlasem nebo z důvodu plnění uzavřené smlouvy, má právo žádat o přenesení svých osobních údajů. Správce pak předá poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud to bude technicky proveditelné, může Správce tyto osobní údaje na žádost Uživatele předat přímo jinému správci.
 • Právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
  Pokud Správce zpracovává osobní údaje Uživatele pro účely svých oprávněných zájmů, má Uživatel právo vznést námitku. Rovněž tak může vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  Uživatel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Právo na podání stížnosti
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: David Hodinář
  • Informace, dotazy či připomínky k ochraně osobních údajů: (+420) 587 333 666.

Uživatel může uplatnit svá práva následujícími způsoby:

  • ELEKTRONICKY prostřednictvím e-mailu: udaje@tessela.cz
  • PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY: Datová schránka TESSELA HOLDING SE: fyx8v5u
  • PÍSEMNĚ na adrese: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
  • OSOBNĚ na adrese: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

Pokud se Uživatel domnívá, že zpracováním osobních údajů došlo k porušení jeho práv stanovených nařízením GDPR, má kromě prostředků správní či soudní ochrany právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro oblast ochrany osobních údajů v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz, posta@uoou.cz).

 • Právo na účinnou soudní ochranu vůči Správci nebo zpracovateli a vůči dozorovému úřadu

Zásady ochrany soukromí v pdf verzi si můžete stáhnout zde.

Business contact

Ing. Michal Tesařík, MBA
+420 724 444 451
tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
+420 587 333 405
info@tescosw.cz
www.tescosw.cz